Edgar Silva

Gebuertsdatum

14.02.1998

Nationalitéit

undefined


Déi lescht Statistiken

Football - 2021/2022

0

0

0

0

0

0

0


Karriär Statistiken

2021/2022

Etzella Ettelbruck (undefined M)

,

Football

#

Spiller

1.

BGL Ligue

0

0

0

0

0

0

0

undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined