MERCATO | Bienvenue Nicola Schreiner !

MERCATO | Bienvenue Nicola Schreiner !

Wei et schonn op verschidden Artikelen ze liesen war, offizialiséieren mir heimat eis néi Verstäerkung fir den Offensivsecteur.

Nicola Schreiner, 24 Joer jonk war fir d'läscht bäi der Union Titus Péiteng an och beim Racing Lëtzebuerg.

Mir wëschen him vill Erfolleg bäi eis zu Ettelbréck, wëllkomm Nicola.